Blog

Tinitus – zdravljenje z Logosintezo

Tinitus je šumenje, zvonenje, piskanje ali podobne motnje, ki jih slišimo v ušesih, ob tem da jih ne povzročajo zunanji izvori zvoka.
(PLEASE SCROLL DOWN FOR TEXT IN ENGLISH)

Ste bili kdaj na kakšnem glasnem koncertu in vam je potem piskalo v ušesih? No, tako nekako to izgleda, le da se pri različnih ljudeh pojavlja v različnih oblikah. Gre torej za subjektivne težave, ki so lahko občasne narave, lahko pa postanejo tudi kronične. Bolj pogost je pri starostnikih in ljudeh, ki so profesionalno izpostavljeni večjemu hrupu.

To ni bolezen, temveč le simptom. Je pa pogosto posledica nekaterih boleznih, predvsem tistih, ki prizadanejo čutne celice v notranjem ušesu. Tinitus je zelo neprijeten, saj vpliva na koncentracijo in sproščenost. Kadar je zelo glasen in moteč, lahko stres ki ga povzroči vodi v nespečnost, razdražljivost ali celo depresijo.

S. je tonski inženir in glasbenik. Del časa preživi v sinhronizacijskem studiu, kjer zelo natančno posluša glasbo in zvoke, del časa pa nameni ustvarjanju svoje glasbe za plesne predstave, kjer nato to glasbo posluša zelo naglas. Na terapijo je prišel zaradi konstantnega šuma v obeh ušesih. Opiše, da mu sicer stalno malo šumi, toda občasno se to stopnjuje do te mere, da si ponoči prižge radio na srednje valove in šum teh preglasi njegovega notranjega, da lahko sploh zaspi.

Šum opiše kot visok, konstanten, enakomeren v obeh ušesih. Ko ga pozovem, da si to tudi vizualizira, ga zazna kot svetlobo, ki sije proti navzven. Opiše, da se mu je to pojavilo prvič pred 20.leti: po tem, ko se je vrnil iz Černobila, kjer so snemali dokumentarec o nuklearki in posledicah eksplozije. Zelo so ga pretresle podobe, ki jih je tam videl. Ko jih je skušal priklicati v spomin, so bile v ospredju predvsem predstave o bolnicah in deformiranih otrocih. Videti je bilo, da je ta spomin zelo stresen zanj, zato sem mu takoj ponudila stavke (torej naredila Logosintezo-LS). Precej časa je procesiral po vsakem stavku in na koncu odprl oči in presenečeno poročal, da se mu je v levem ušesu nekaj močno sprostilo.

Delno olajšan pove, da je po vrnitvi iz Černobila še isti dan odšel na rock koncert in se pravzaprav šele naslednji dan po koncertu zbudil s piskanjem v ušesih. Ker po koncertu ni to nič nenavadnega, temu ni namenil posebne pozornosti. Zdaj pa sicer razume, da se je tam vse začelo. (tu gre za kombinacijo čustveno aktiviranega stanja in zunanjega sprožilca) Pozvala sem ga, da si predstavlja ta koncert in kako je vpliv nanj. Zagledal je “gmoto zvoka”, ki mu vdira v glavo. Naredila sva LS tudi na to. Posebej mu je odleglo, ko sva v drugem stavku odstranila energijo gmote zvoka (to je sicer nekaj, kaj tudi sicer opažam pri telesnih poškodbah: takoj, ko odstraniš energijo povzročitelja, se stanje za tretjino do polovico izboljša).

Po teh dveh rundah LS se je stanje že izboljšalo: v desnem ušesu je bilo šuma manj za 30%, v levem pa 40%. (po njegovi subjektivni oceni). Če se je zdaj skoncentriral na tinitus, ga je zagledal kot dva klobčiča – vsak v svojem ušesu – ki sta vmes povezana z vrvico. Tako sva naresila LS še na to podobo in šum je padel za 50% v desnem in 70% v levem ušesu (od začetnih 100%).

Nato je vizualno predstavo spontano opisal sam, češ da vidi to, kar mu je opisal kolega, ki ga je pregledal na Kliniki za ORL: “pokvarjene celice in prepletena vlakna”. Ko sva naredila stavke še na to podobo, je ostalo na obeh straneh 20% začetnega šuma, s tem da je bil na levi strani drugačen po kvaliteti.

Ker je na začetku omenil le, da bi rad, da skušava zmanjšati šum, sem ga ponovno povprašala po željah. Želel je imeti “prostor v glavi”. Ker je želja pravzaprav le energija, ki odteka v prihodnost, sva naredila LS še na to. Takoj po stavkih pa je splavalo na površje še omejujoče prepričanje, da bo to imel za zmeraj. Ko sva obdelal še to, je po njegovi oceni bilo šuma na desni še 15% začetne vrednosti, na levi pa 12%. Ob tem se je sam šum spremenil: postal je lahkoten, svetel, manj moteč oz. ga je brez težav zdržal. Tudi dan kasneje je stanje ostalo nespremenjeno. Dogovorila sva se za ponovno uro čez nekaj tednov.Tinnitus is a ringing noise in the ears, it can also sometimes be in the form of beeping, humming or wheezing sounds, when external sound is present. Have you ever been to a loud music concert and afterwards were left with ringing in your ears? That’s what it feels like.

These problems are very subjective, sometimes they are continuous and sometimes intermittent. They are more common in old age and with professionals who deal with music and sounds. It is not a disease only a symptom. It can be a consequence of certain diseases that affect the sensory cells in the inner ear. It is very unpleasant as it affects concentration and leads to increasing tension. When it is very loud and annoying, the stress can result in insomnia, irritability or even depression.

S. is a sound engineer. He spends a part of his working hours in synchronization studio, where listens to music and sounds very precisely and part of the time he is creating music for dance performances, which is occasionally played very loud. He has come to therapy due to the constant noise in both ears. He describes it as constant noise that occasionally intensifies to such an extent that he has trouble sleeping so he tunes the radio to medium waves and that noise of these overrides its internal tinnitus and then he can fall asleep.

He describes the noise as high pitched, constant, equal in both ears. When I prompt him to visualize it, he see it as a light that shines out of his head. He explains it appeared for the first time after he returned from Chernobyl, where he had been filming a documentary about nuclear power plant and the consequences of the explosion. He was very shaken by the images he saw over there. He tried to recall what he saw: the hospital buildings and deformed children. This memory was very stressful for him, so I immediately offered the sentences (I did Logosynthesis-LS). He took quite some time to process after each sentence and finally opened his eyes in surprise and reported a strong sense of ease in his left ear.

Partly eased he continues the story, telling me that after returning from Chernobyl he went to a rock concert the same day and next morning woke up with tinnitus. Since this is not uncommon after the concert, he payed no attention. Now, he realises it had all started there. I invited him to imagine this concert and how it has affected him. He saw “a mass of sound” which penetrates the head. We did LS on it. He was particulary relieved after the second sentence, in which we removed the energy of the mass of sound (I often see encounter this with physical injuries: as soon as you remove energy of the causing agent, the condition improves by 30-50%).

Condition already improved after these two rounds of LS: there was 30 % less noise in the right ear and 40% in the left one (his subjective assessment). If it concentrated on a tinnitus now, he saw it as two coils – each in every ear – that are connected with a string. We made LS on this image and noise diminished by 50 % in right and 70 % in the left ear (from initial 100%). After this he spontaneously described “defective cells and mixed fibers“ – explaining that he sees what he has vizualized when a doctor who has examined him at the Clinic for Throat, Nose and Ear Diseases had explained. When we did sentences on this image, it has left him with 20% of the initial noise in both ears, with a different quality of sound on the left side.

At the beginning he mentioned that he would like to reduce the noise, I checked again what is his objective. He wanted to have “space in his head”. Since wishing is actually just the energy that flows towards the future, we did LS on this wish. Immediately after the sentences a limiting belief surfaced that “he will have this forever”. Once we have processed this as well the noise on the right was 15% of the initial value and 12% on the left. Even the noise itself has changed: it became light, bright, less annoying and easy to endure.

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Logosinteza – primer terapije

Po uspešni terapiji z Logosintezo sva s klientko zapisali vsaka svoje doživetje terapije. Nov pristop zdaj uporabljam tri …

Igre

Določene pogovore odpeljemo vedno na isti način. Večinoma se slabo končajo – in to za vse vpletene. To dokazovanje, …

Toksični odnosi

Ste v odnosu z nekom, ob katerem se ne počutite v redu? Ob nekaterih ljudeh pozabite na svoje cilje in želje? Vam določeni …